Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Cài đặt giao diện trình phát

Chương trình cung cấp cho người dùng các tính năng thay đổi và điều khiển setting hiển thị của player.

Để cài đặt trình phát trước khi thực hiện đóng gói bài giảng. Chúng ta bấm vào Tab “Trang Đầu”, sau đó chọn đến chức năng    .

Hoặc bấm vào Tab “XEM” sau đó chọn đến chức năng  .

Khi người dùng bấm vào chức năng .cửa số thiết lập sẽ xuất hiện.

Hình 1. Setting Player được 3 nhóm chính: Bố cục, Dữ liệu, Tùy chỉnh.

Tại đây, người dùng có thể thực hiện thiết lập cài đặt các thuộc tính như sau:

Tính năng: Mặc định Tab “Tính năng” sẽ hiển thị. Thuộc tính này giúp người dùng có thể thay đổi các nút hiển thị ở bên trái cửa sổ khi đóng gói và thay đổi thanh điều khiển bên dưới cửa sổ. Mặc định phần mềm sẽ tick chọn và hiển thị đầy đủ các chức năng như: Mục lục, Nguồn dữ liệu, Bảng chú giải, Ghi chú. Hoặc bên dưới thanh điều khiển hiển thị các nút như: Tìm kiếm, Âm lượng, Thanh trượt. Chúng ta có thể tick chọn hoặc bỏ chọn, để ẩn đi những chức năng không cần thiết trên giao diện đóng gói. Cụ thể như sau:

Tab trình phát:

Mục lục: Tick vào checkbox này, danh sách các slide đã được tùy chỉnh trong thuộc tính “Mục lục” sẽ được hiển thị.

Nguồn dữ liệu: Khi tick vào checkbox này, các tài nguyên đã được thêm và chèn trong phần thiết lập nguồn dữ liệu sẽ được hiển thị.

Người dùng có thể thêm các liên kết hoặc các file đính kèm để làm dữ liệu tham khảo cho người học.

Bảng chú giải: Những thuật ngữ, khái niệm, cụm từ viết tắt mà người dùng đã thiết lập trong Tab “Bảng chú giải” sẽ được hiển thị.

Ghi chú: Các ghi chú được note lại trong từng slide ở bên cạnh “Dòng thời gian” sẽ được hiển thị tương ứng.

Ngoài ra, người dùng có thể sắp xếp vị trí hiển thị các item khi lựa chọn các chức năng tại icon

Thông tin: Người dùng có thể tick chọn để thêm thông tin tiêu đề hoặc người soạn. Nếu không tick chọn thì các textbox đó sẽ không nhập được.

Điều khiển: Người dùng có thể tick chọn hoặc bỏ chọn để hiển thị hoặc ẩn các chức năng: Tìm kiếm, thanh âm lượng, thanh trượt ở bên dưới giao diện đóng gói.

Logo: Người dùng có thể chọn logo cho bài giảng đóng gói. Hỗ trợ hình ảnh chèn từ máy tính có định dạng: *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *jfif, *.png.

Thanh: Bấm chọn hoặc bỏ chọn để ẩn hiện thanh Menu bên phải hoặc thanh điều khiển bên dưới giao diện đóng gói.

Mục lục: Giao diện mục lục giúp người dùng có thể ẩn/hiện các trang tài liệu theo mong muốn của mình. Bấm vào icon  để hiện trang tài liệu. Những trang được người dùng ẩn đi, khi nhìn vào cột mục lục, danh sách các trang tài liệu phía bên phải sẽ không hiển thị trang được ẩn.

Nguồn dữ liệu:  Thuộc tính “Nguồn dữ liệu” giúp người dùng có thể thêm các liên kết tài liệu từ các trang web hoặc đính kèm file tài liệu lên bài giảng để người học tham khảo.

Tại cửa sổ [Thuộc tính trình phát], chọn chức năng .

Cửa sổ “Thêm nguồn dữ liệu” hiển thị, cụ thể như sau:  1.Tiêu đề: tên nguồn dữ liệu

2. URL: input đường dẫn URL bất kì, có thể là đường dẫn của trang web hoặc đường dẫn đến 1 file nào đó trong máy tính

3. Tập tin: để đính kèm các loại file tài liệu tham khảo vào bài giảng

4. Chức năng [KIỂM TRA] để kiểm tra đường dẫn có tồn tại hay không.

5. Người dùng chọn file từ máy tính bằng chức năng [DUYỆT].

Khi add resource thành công sẽ hiển thị như bên dưới:

Ngoài ra, để chỉnh sửa nguồn dữ liệu đã tồn tại,người dùng có thể click double vào resource đã tồn tại hoặc chọn resource rồi chọn icon Ngoài ra, để chỉnh sửa nguồn dữ liệu đã tồn tại,người dùng có thể click double vào resource đã tồn tại hoặc chọn resource rồi chọn icon  .

Bảng chú giải: Thuộc tính bảng chú giải giúp người dùng có thể thêm các khái niệm, thuật ngữ, định nghĩa hoặc giải thích các cụm từ viết tắt trong bài giảng, đẻ người học hiểu rõ hơn

Tại cửa sổ [Thuộc tính trình phát], chọn chức năng  . Bấm chuột vào vùng hiển thị có biểu tượng bàn tay hoặc chọn vào icon  . Cửa sổ “Thuật ngữ” hiển thị, người dùng nhập dữ liệu vào ô [Thuật ngữ] và [Định nghĩa] sau đó tick [Lưu] để lưu lại hoặc [Hủy bỏ] để hủy.  người dùng nhập dữ liệu vào ô

Khi insert thành công, glossary sẽ hiển thị như hình bên dưới:

 

Ngoài ra, để chỉnh sửa thuật ngữ đã tồn tại, người dùng có thể click double vào thuật ngữ đã tồn tại hoặc chọn thuật ngữ rồi chọn icon   .

Người dùng có thể sắp xếp thứ tự hiển thị của glossary theo muốn bằng chức năng Up/Down 

Để thay đổi màu và hiệu ứng cho giao diện đóng gói. Người dùng bấm vào thuộc tính , giao diện chỉnh sửa mfu và hiệu ứng xuất hiện. Tại đây, người dùng có thể thực hiện thay đổi màu sắc theo các Bảng màu có sẵn hoặc có thể tuỳ chọn màu sắc để thay đổi cho các đối tượng như là: Phần chính, 

Màu và hiệu ứng: Để thay đổi màu và hiệu ứng cho giao diện đóng gói. Người dùng bấm vào thuộc tính ,giao diện chỉnh sửa màu và hiệu ứng xuất hiện. Tại đây, người dùng có thể thực hiện thay đổi màu sắc theo các Bảng màu có sẵn hoặc có thể tùy chọn màu sắc để thay đổi cho các đối tượng như: Phần chính, Thanh trên dưới, Tab nút /không hoạt động, Thanh

Sau đó click chọn icon    để lưu theme vừa tạo.

Nhập thông tin vào cửa sổ [Lưu màu được chọn] và chọn button [Lưu] để lưu thông tin vừa tạo hoặc chọn [Hủy bỏ] để hủy.

Trình phát hiện tại:

Bấm vào chức năng  người dùng có 2 lựa chọn: ,

2 chức năng này hỗ trợ người dùng có thể lưu lại các thay đổi mà người dùng đã thiết lập, hỗ trợ người dùng nhập lại file .xml đã lưu trước đó cho phần xuất bản lần sau mà không cần phải thiết lập lại.

Giao diện Nhập/Xuất các thuộc tính của trình phát đã thiết lập.

Sau khi tùy chỉnh xong, người dùng bấm “Đồng ý” để lưu lại thay đổi hoặc bấm “Hủy bỏ” để hủy bỏ thiết lập trình phát.

Người Trình Bày:

Nhấn vào tag người trình bày sẽ hiện ra bảng thông tin người trình bày

Thực hiện thêm: hiển thị bảng thêm mới người trình bày

Nhấn đồng ý để thêm mới hoặc hủy bỏ để hủy thao tác:

Sau khi tạo mới người trình bày có thể thực hiện sửa hoặc xóa.