Tutorials

Tạo câu hỏi đánh giá

Câu hỏi [Đánh giá]: Là câu hỏi cho phép chọn câu trả lời thể hiện quan điểm so với một loạt câu mệnh đề (Tối thiểu 2 mệnh đề và tối đa 10 mệnh đề)

Để thiết lập Câu hỏi Khảo sát Đánh giá, ta vào tab [Câu hỏi] => chọn [Câu hỏi khảo sát] và chọn [Đánh giá].

Giao diện Dạng câu hỏi khảo sát đánh giá hiển thị, ta sẽ thấy các phần gồm: Phần nhập câu hỏi và nhập câu lệnh.

►TẠI PHẦN NHẬP CÂU HỎI: Ta sẽ tiến hành nhập câu hỏi khảo sát. 

►TẠI PHẦN NHẬP CÂU LỆNH: Ta nhập các tiêu chí để đánh giá. Mỗi tiêu chí đánh giá sẽ có 5 mức độ để người dùng lựa chọn.

► 5 mức độ mặc định của phần mềm để người dùng đánh giá là: Rất không đồng ý, Không đồng ý, Trung bình, Đồng ý, Rất đồng ý.

Ngoài ra để thêm hoặc bỏ bớt các mức độ, ta bấm vào nút 2018-07-31_15h45_31

Lựa chọn hiển thị chỉ số trên mức độ đánh giá khi tick vào ô 

Bấm [Đồng ý] để lưu lại các thiết lập hoặc [Hủy] để bỏ các thiết lập.

► PHẦN THIẾT LẬP PHẢN HỒI VÀ RẼ NHÁNH: Phần này tương tự như trong phần câu hỏi kiểm tra.

► GIAO DIỆN XEM TRƯỚC PHẦN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ

 Hiển thị xem trước khi chọn Chế độ xem => [Trang trình bày]