Tutorials

Làm việc với Đối tượng web

Tại tab [Công cụ] > chọn [Đối tượng web]

Hiển thị giao diện:

 • Người dùng có thể chèn đối tượng Web theo 2 cách:
 • Chèn một đường link trang web vào bài giảng khi chọn vào [URL]
 • Chèn một đoạn mã nhúng vào bài giảng khi chọn [Mã nhúng]
 • Sau đó chọn [Xem trước] để xem trước nội dung web hoặc mã nhúng > chọn [Đồng ý] để chèn hoặc [Hủy bỏ] nếu muốn hủy.
 • Người dùng có thể điều chỉnh đối tượng web bằng cách chọn vào đối tượng web đã chèn, sau đó chọn tab [Tùy chọn]:

 • [Phát]: Mở trang web trong trình duyệt của máy tính.
 • [Mở]: Xem trước trang web hoặc mã nhúng đã chèn trên trình duyệt
 • [Chỉnh sửa]: Chỉnh sửa đối tượng web.
 • [Tải]: Có 2 hình thức cấu hình tải web khi xuất bản: [Tự động] là tự động và [Khi nhấn chuột] khi thực hiện click lên đối tượng
 • [Hiển thị]: Có 2 hình thức cấu hình hiển thị web khi xuất bản: [Trên trang trình chiếu] là hiển thị trong trang chiếu và [Trên cửa sổ mới] hiển thị trên cửa sổ mới.
 • Ngoài ra người dùng có thể chọn vào đối tượng Web, sau đó click chuột phải để thực hiện các chức năng [Xem trước], [Chỉnh sửa], [Mở] …