Tutorials

Tạo câu hỏi Kéo thả đáp án

Vào tab [Câu hỏi], tại mục  ta chọn dạng [Kéo Thả Đáp Án].

 

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn. Để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục "Nhập câu hỏi" ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Tại mục "Nhập câu trả lời", phần mềm sẽ mặc định hiển thị 4 đáp án. Ta tiến hành bấm chuột vào từng lựa chọn để nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Sau khi nhập xong các câu trả lời, ta tiến hành chọn đáp án đúng bằng cách bấm vào nút hình tròn trước đáp đúng.

Kết quả trang trình chiếu:

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút Image hoặc xóa câu trả lời ta bấm vào nút Image. Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi kéo thả đáp án.