Tutorials

Làm việc với Bản chính

Tại tab [Xem] => Khung giao diện Xem

1. Chức năng Bản chính

Tại tab [Xem] => [Bản chính] => Hiển thị giao diện [Trang trình bày]


 

Là slide đầu tiên trong một nhánh slide cơ bản, dùng để tuỳ chỉnh theme (giao diện) và layout (bố cục) để nhánh slide con định dạng theo như nền, màu sắc, font chữ, hiệu ứng, kích thước và vị trí hiển thị của các [Thêm chỗ dành sẵn].

- [Thêm chỗ dành sẵn] đơn giản là những thành phần trong slide chứa các nội dung như chữ, hình ảnh, biểu đồ, bảng, audio, video, …

- Sử dụng Trang trình bày để tiết kiệm thời gian định dạng và thao tác nhanh hơn.

a/ Giới thiệu [Bản chính] và [Bố cục]

Có 2 cách để chuyển sang [Bản chính]

Tại tab [Xem] => Chọn [Bản chính]

+ Chọn phím chức năng [F4]

Giao diện Trang trình bày

  • Đây là slide đầu tiên của Bản chính.

  • Các nhánh slide sẽ được gọi là [Bố cục]

Mỗi [Bố cục] sẽ thừa kế tất cả các thuộc tính của slide đầu tiên trong Bản chính. Nhưng bạn có thể tùy chỉnh nội dung [Bố cục] theo cách cụ thể

 

b/Tạo và quản lý [Bản chính] và [Bố cục]

  • Tại tab [Trang trình bày] => chức năng khung [Sửa Trình Bày]

+ Tạo thêm một Bản chính khác => chọn

+ Bổ sung một bố cục slide nhánh khác trên bản chính hiện tại => Chọn

+ Xóa/ đổi tên Bố cục trong Bản chính đang chọn => chọn /

+ Để cấu hình bố cục hiển thị trong Bản chính => Chọn slide đầu tiên => Chọn  => Hiển thị cửa sổ [Cấu hình bố cục]

Ta tiến hành chọn/ bỏ chọn các đối tượng muốn hiển thị trong Bố cục của Bản chính => Nhấn [ĐỒNG Ý] / [HUỶ BỎ] để hoàn tất quá trình cấu hình hoặc huỷ bỏ

Để định hình thêm cho các slide nhánh như thiết lập vị trí dành sẵn để hiển thị một chức năng gì đó ta tiến hành => Chọn slide con muốn bổ sung Chỗ dành sẵn => chọn icon  => Chọn đối tượng bạn muốn dành vị trí để hiển thị

 

- Tuỳ chỉnh [Bố cục]

+ Click “chọn/không chọn” /  tương ứng với việc ẩn/hiện các nội dung tại Tiêu đề/ Chân trang trên layout nhánh.

+ Lựa chọn chủ đề cho slide tại . Ngoài ra có thể lưu theme hiện tại vào máy khi chọn  hoặc dùng theme sẵn có trong máy chọn

+ Chỉnh sửa màu nền cho [Bố cục] => Chọn  và có thể thay đổi theo ý muốn.

+ Thoát khỏi [Bản chính] => chọn