Tutorials

Làm việc với các nút điều khiển

Các nút điều khiển cho phép người dùng thay đổi giá trị của các biến số thông qua các thao tác kéo, xoay, nhập liệu,…

Trong Avina, các nút điều khiển nằm ở tab [Công cụ] => Các nút điều khiển

 

Có 7 loại nút điều khiển gồm:

1. Hộp văn bản: cho phép thay đổi giá trị của biến kiểu văn bản.

2. Nút nhấn: cho phép thực hiện các hành động của bộ kích hoạt.

3. Núm xoay, Thanh trượt: cho phép thay đổi giá trị của biến kiểu số.

4. Nút kiểm vuông và Nút kiểm tròn: cho phép thay đổi giá trị của biến kiểu chân lý.

5. Đánh dấu: cho phép thêm các ghi chú lên bài trình chiếu.

a. Hộp văn bản

Để thêm hộp văn bản, ta chọn: [Công cụ] => [Hộp văn bản].

Giao diện

Để thay đổi kiểu dáng của hộp văn bản, ta sử dụng tab [Thiết kế]:

Ta có thể thay đổi màu nền, màu đường viền, màu chữ bằng cách chọn các kiểu dáng có sẵn:

Hoặc chọn các chức năng riêng:

Chức năng

Khi hộp văn bản được tạo thì đồng thời biến số TextBox (1) cũng được tạo:

Giá trị của biến số TextBox (1) được liên kết với hộp văn bản vừa tạo. Vì vậy khi thay đổi giá trị trong hộp văn bản thì giá trị của biến TextBox (1) sẽ thay đổi theo.

Giá trị TextBox (1) có thể được sử dụng cùng với chức năng tham chiếu biến hoặc tạo các điều kiện cho Bộ kích hoạt.

Ví dụ: Ta tạo một khung văn bản sau đó tham chiếu đến biến TextBox (1):

 

Nhấn F5 để xem trước:

Nhấp chuột vào hộp văn bản màu đỏ và thêm vào cụm từ “thay đổi”, ta thấy giá trị trong khung văn bản cũng thay đổi theo.

b. Núm xoay và thanh trượt

Để tạo Núm xoay/Thanh trượt, ta nhấn chọn: Công cụ > Núm xoay/Thanh trượt

Giao diện

Để thay đổi kiểu dáng, tương tự Hộp văn bản, ta sử dụng thẻ Định dạng

Chức năng

Khi Núm xoay/Thanh trượt được tạo thì một biến kiểu số liên kết với chúng cũng được tạo:

Khi kéo núm của Núm xoay/Thanh trượt thì giá trị của biến Dial (1)/Slider (1) sẽ thay đổi:

Các biến số này có thể làm điều kiện cho các Bộ kích hoạt.

Ví dụ: Tạo một Bộ kích hoạt cho phép Di chuyển hình vẽ sang phải khi biến Slider (1) có giá trị bằng 50. Khi ta kéo núm của Thanh trượt đến vị trí chính giữa (giá trị 50) thì hình vẽ sẽ di chuyển sang phải.

 Nút kiểm vuông/tròn

Để tạo Nút kiểm vuông/tròn ta thực hiện: Công cụ > Nút kiểm vuông/tròn:

 

 

Ta được:

Giao diện

Để thay đổi giao diện, ta sử dụng thẻ Thiết kế:

 

 

Ta được:

Chức năng

Khi Nút kiểm vuông/tròn được tạo thì biến số cũng được tạo theo:

Khi ta nhấn chọn/bỏ chọn các nút kiểm thì giá trị các biến số được liên kết cũng thay đổi theo.

Ta có thể sử dụng các biến số này để làm điều kiện cho các Bộ kích hoạt.

Nút nhấn/Đánh dấu

Để tạo Nút nhấn/Đánh dấu, ta thực hiện: Công cụ > Nút nhấn/Đánh dấu:

 

Ta được:

Để thay đổi giao diện, ta sử dụng thẻ Thiết kế:

 

Ta được: