Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn ảnh từ Webcam, chụp ảnh màn hình

Ngoài việc chèn hình có sẵn trong thư mục máy tình vào bài giảng, Avina còn hỗ trợ tạo ra hình ảnh thông qua 2 chức năng là: chụp màn hình và Chèn hình từ webcam

1. Chụp ảnh màn hình: Trong tap Chèn, chọn Chụp ảnh màn hình, phần mềm sẽ nhận diện và hiện thị ra những màn hình có sẵn (2) để chèn nhanh vào bài giảng

Image

hoặc nếu người dùng muốn chụp 1 vùng màn hình thì chọn vào chụp vùng màn hình, khi đó màn hình máy tính sẽ hiện mờ, đồng thời chuột máy tính đổi thành dấu cộng màu đen, nhấn kéo vùng chọn rồi thả chuột để chọn vùng muốn chụp

Image

Lưu ý: mở sẵn của sổ muốn chụp 1 vùng màn hình lên trước khi sử dụng tính năng này

2. Chụp hình từ webcam: Trong tap Chèn, chọn Chụp ảnh, Avina sẽ hiện ra giao diện chụp hình; nếu có thiết bị camera cắm vào thì có thể chọn lại thiết bị chụp hình (3), sau đó nhấn chụp (4)

- Lưu ý: Máy tính cần có camera.

Image

Lưu ý chung: định dạng hình ảnh cho chụp màn hình và chụp ảnh từ webcam tương tự như chèn ảnh từ tập tin