Tutorials

Làm việc với Con trỏ

Để chèn con trỏ vào trang trình chiếu, nhấn vào nút [Con trỏ] trên thanh công cụ

Sau khi nhấn vào sẽ hiện danh sách con trỏ được hỗ trợ

Người dùng có thể chọn đối tượng con trỏ, sau đó nhấn vào tab [Tùy chọn] để có thể chỉnh sửa con trỏ

Danh sách các chức năng của tab tùy chọn con trỏ:

  • Nút [Không]: Con trỏ sẽ không có hiệu ứng gì khi kết thúc hiệu ứng.
  • Nút [Nháy đơn]: Con trỏ sẽ có hiệu ứng nháy đơn khi kết thúc hiệu ứng.
  • Nút [Nháy kép]: Con trỏ sẽ có hiệu ứng nháy kép khi kết thúc hiệu ứng.
  • Danh sách các con trỏ để thay đổi hình dạng con trỏ.
  • Nút checkbox [Hiện hiệu ứng nhấn chuột]: Cho phép hiện hiệu ứng nhấn chuột khi kết thúc hiệu ứng.
  • Nút checkbox [Đường thẳng]: Đường đi của con trỏ có đi theo đường thẳng hay đường cong.
  • Ô [Thời lượng]: Điều chỉnh thời gian hiệu ứng.

Combobox [Tốc độ]: Điều chỉnh tốc độ hiệu ứng.