Tutorials

Làm việc với Biểu tượng

Để chèn biểu tượng vào trang trình chiếu, nhấn vào nút [Biểu tượng] trên thanh công cụ

Sau khi nhấn nút, danh sách các biểu tượng được hiển thị. Người dùng chọn để có thể chèn biểu tượng để chèn vào trang trình chiếu.