Tutorials

Xuất bài giảng sang PowerPoint/ Word/ PDF

* Chỉ áp dụng cho Avina Authoring Tools - Phiên bản Pro.

Để xuất dữ liệu ra PowerPoint, Word, PDF. Người dùng bấm vào chức năng “Tệp” sau đó chọn đến chức năng “Xuất bản”.

Tại đây, người dùng có thể tùy chọn kiểu dữ liệu xuất ra, bấm “Duyệt” cửa sổ hiển thị, người dùng chọn vị trí và đặt tên để lưu file xuất ra và bấm Save để lưu file ra ngoài máy tính.