Tutorials

Thiết lập khác

Với mỗi dạng câu hỏi thì sẽ có phần thiết lập khác. Ta chọn 1 slide câu hỏi bất kỳ và bấm vào Tab "Câu hỏi".

Tại đây ta có thể thiết lập:

►Phản hồi: Có thể lựa chọn như sau: Theo câu hỏi, Không, hoặc Theo câu trả lời.

►Xáo trộn: Có thể lựa chọn như sau: Theo câu hỏi, Không, hoặc Theo câu trả lời. Tùy vào mỗi dạng câu hỏi khác nhau mà phần thiết lập Xáo trộn có hoặc không.

►Điểm: Mặc định phần mềm sẽ thiết lập là "Theo câu hỏi".

►Thử lại: Có thể lựa chọn

      - Không giới hạn: Người học có thể trả lời đến khi nào đúng thì sẽ kết thúc.

      - 1,2,3,4,5,...,10: số lần tối đa được trả lời cho câu hỏi.