Tutorials

Làm việc với [Biểu đồ]

 1.Chèn [Biểu đồ]

 •  Tại tab [Chèn] => Chọn [Biểu đồ] => hiển thị ra các loại biểu đồ:

 • Biểu đồ cột:
  •       Cột liên cụm 
  •       Cột được xếp chồng
  •       100% Cột xếp chồng 
 • Biểu đồ đường:
  •       Đường 
  •       Đường xếp chồng  
  •       Đường xếp chồng 100%
 • Biểu đồ tròn:
  •       Tròn 
 • Biểu đồ miền:
  •       Miền 
  •       Miền xếp chồng 
  •       Miền xếp chồng 100%
 • Biểu đồ Radar:
  •       Radar 
  •       Radar xếp chồng 
  •       Radar xếp chồng 100% 
 • Biểu đồ kết hợp:
  •       Cột – Đường bó cụm 
  •       Cột – Đường Bó cụm trên Trục Thứ Cấp
  •        Khu vực xếp chống – Cột liên cụm 
  •       Tổ hợp Tùy Chỉnh 
 • Chọn loại biểu đồ mong muốn => chọn [Đồng Ý]
 • 2.Bảng dữ liệu
 • Cách 1: Click chuột trái vào biểu đồ => Chọn tab [Thiết kế] => Chọn
 • Cách 2: Click chuột phải vào biểu đồ => Chọn

 •  

 • Hiển thị giao diện [Bảng số liệu]
 • Thay đổi giá trị trên bảng => Nhập [số] vào bảng từ cột [B] dòng [2] => Nhấn [Enter] => Quan sát [Biểu đồ] thay đổi giá trị theo
 • Thay đổi [Thể loại] => Nhập [kí tự] vào cột [A] => Nhấn [Enter] => Quan sát [Biểu đồ] thay đổi [Thể loại] theo
 • Thay đổi [Chuỗi] => Nhập [kí tự] vào dòng [1] => Nhấn [Enter] => Quan sát [Biểu đồ] thay đổi [Chuỗi] theo (Chú ý: nếu nhập trùng [Chuỗi] thì phần mềm tự động sinh số để [Chuỗi] không được trùng)
 • Thêm/xóa [Dòng/cột] => Chọn [chuột phải] => Chọn [Dòng/cột] muốn chọn (Chú ý: tùy theo vị trí đứng của con trỏ => hiển thị các chức năng tương ứng)
 • Chú ý: Bảng data của biểu cột. Các biểu đồ: Đường, tròn, miền, tổng hợp tương tự

 

3.Bảng phần tử biểu đồ

Biểu đồ

Trục

Tiêu đề biểu đồ

 Nhãn dữ liệu

Bảng dữ liệu

Đường lưới

 Chú giải

Cột

x

x

x

x

x

x

Đường

x

x

x

x

x

x

Tròn

 

x

x

 

 

x

Miền

x

x

x

x

x

x

Radar

x

x

x

x

x

x

Tổng hợp

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Các tùy chỉnh của các loại biểu đồ

Chú ý: Các biểu đồ có thuộc tính này gần giống nhau nên sẽ demo trên biểu đồ cột

 • Hiển thị [Phần tử biểu đồ] => Chọn vào biểu đồ => Chọn dấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tùy chỉnh Trục biểu đồ

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tùy chỉnh Tiêu đề biểu đồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tùy chỉnh Nhãn dữ liệu biểu đồ

 

 

 

 

 

 

 

Các tùy chỉnh Bảng dữ liệu biểu đồ


 

 

 

 

 

 

 

Các tùy chỉnh Đường lưới   


 

 

 

 

 

 

 

 

Các tùy chỉnh Chú giải

                                          

4.Định dạng biểu đồ

 • Tại tab [Trang đầu] => Chọn mũi tên ở góc phải khung [Vẽ]
 • Chọn [Chú giải] tại [Định dạng ] => Chọn [Vị trí chú giải] mong muốn.

 

 

 •  Chọn [Chuỗi] tại [Định dạng] => Chọn Trục chính/Trục phụ tại [Vẽ các chuỗi trên] => Điều chỉnh Chồng chéo / Độ rộng khe giữa các chuỗi

 

 • Chọn [Bảng dữ liệu] tại [Định dạng] => Chọn [Viền bảng]/ Chọn [Hiện khóa chú giải]
 • 5.Thiết kế biểu đồ
 •  Bố trí biểu đồ
 • Click chuột trái vào biểu đồ => Chọn tab [Thiết kế] => Chọn 

 

 

 • Thêm thành phần: Trục, Tiêu đề biểu đồ, Nhãn dữ liệu, Bảng dữ liệu, Đường lươi, Chú giải

 • Bố trí nhanh: Bố trí 1, bố trí 2...

 

 • Kiểu biểu đồ: Kiểu 1, Kiểu 2, …

 • Đổi màu : Sặc sỡ, Đơn sắc

 

 Loại biểu đồ 

 • Thay đổi loại biểu đồ: Chọn loại biểu đồ mong muốn => chọn [Đồng Ý]