Tutorials

Tạo đầu trang và chân trang, Ngày và thời gian, Số trang

 

Để tạo đầu trang và chân trang ta thực hiện theo các bước sau:

Trong tab [Chèn] => [Đầu trang và chân trang].

* Lưu ý: Các công cụ Ngày và thời gian, Số trang thao tác tương tự.

Image

 

Hộp thoại [Đầu trang và chân trang] xuất hiện. Tích chọn vào thông tin cần hiển thị trên trang trình bày.

Image

 

- Khi bạn tick chọn vào [Chân trang], ô trống ở dưới sẽ là nội dung hiển thị ở chân trang.

Bạn có thể nhập nội dung chân trang mà bạn muốn hiển thị

- Sau khi xong, chọn [Áp dụng] để hoàn thành việc tạo Đầu trang và chân trang.

* Lưu ý: Nếu chọn [Áp dụng cho tất cả], tất cả các trang trình bày sẽ hiển thị các thông tin bạn đã chọn.

[Huỷ bỏ] Dùng để huỷ bỏ việc tạo Đầu trang và chân trang.

Image