Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo đầu trang và chân trang, Ngày và thời gian, Số trang

 

Để tạo đầu trang và chân trang ta thực hiện theo các bước sau:

Trong tab [Chèn] => [Đầu trang và chân trang].

* Lưu ý: Các công cụ Ngày và thời gian, Số trang thao tác tương tự.

Image

 

Hộp thoại [Đầu trang và chân trang] xuất hiện. Tích chọn vào thông tin cần hiển thị trên trang trình bày.

Image

 

- Khi bạn tick chọn vào [Chân trang], ô trống ở dưới sẽ là nội dung hiển thị ở chân trang.

Bạn có thể nhập nội dung chân trang mà bạn muốn hiển thị

- Sau khi xong, chọn [Áp dụng] để hoàn thành việc tạo Đầu trang và chân trang.

* Lưu ý: Nếu chọn [Áp dụng cho tất cả], tất cả các trang trình bày sẽ hiển thị các thông tin bạn đã chọn.

[Huỷ bỏ] Dùng để huỷ bỏ việc tạo Đầu trang và chân trang.

Image