Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn đối tượng Flash

Để chèn bài giảng dạng Flash người dùng chọn Chèn – Chọn Flash – Chọn tệp tin có chứa bài học dạng Flash được chèn – chọn Open để chèn vào bài giảng.

Hình 1. Giao diện trang đầu hiển thị cách chọn Chèn file Flash 

Hình 2: chọn File Flash chèn vào bài giảng.

Để tùy chỉnh kích thước – và vị trí của file Flash, người dùng chọn các điểm co kéo để thay đổi kích thước và vị trí đến nơi mà bạn mong muốn.

Hình 3: Tùy chỉnh vị trí của bài giảng Flash 

Để view lại file Flash, Người dùng chọn Xem – chọn Xuất bản- Nhập thông tin – chọn vị trí lưu – chọn Xuất bản. Chọn tới file Index - ấn chọn và mở để xem file flash vừa chèn.