Tutorials

Chèn đối tượng Flash

Để chèn bài giảng dạng Flash người dùng chọn Chèn – Chọn Flash – Chọn tệp tin có chứa bài học dạng Flash được chèn – chọn Open để chèn vào bài giảng.

Hình 1. Giao diện trang đầu hiển thị cách chọn Chèn file Flash 

Hình 2: chọn File Flash chèn vào bài giảng.

Để tùy chỉnh kích thước – và vị trí của file Flash, người dùng chọn các điểm co kéo để thay đổi kích thước và vị trí đến nơi mà bạn mong muốn.

Hình 3: Tùy chỉnh vị trí của bài giảng Flash 

Để view lại file Flash, Người dùng chọn Xem – chọn Xuất bản- Nhập thông tin – chọn vị trí lưu – chọn Xuất bản. Chọn tới file Index - ấn chọn và mở để xem file flash vừa chèn.