Tutorials

Tạo câu hỏi Tuần tự (Danh sách)

Vào tab Câu hỏi, tại mục ta chọn dạng "Tuần tự (Danh sách)".

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn. Để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục "Nhập câu trả lời" ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Tại mục "Nhập câu trả lời", phần mềm sẽ mặc định hiển thị 4 lựa chọn. Ta tiến hành bấm chuột vào từng lựa chọn để nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Lưu ý: Khi nhập các câu trả lời thì ta phải nhập thứ tự đúng. Nghĩa là ta phải sắp xếp đúng theo đề bài. Khi đóng gói bài giảng thì phần mềm sẽ tự động xáo trộn các các câu trả lời này.

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút Image  hoặc xóa câu trả lời ta bấm vào nút Image

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi Tuần tự (Danh Sách). Dạng câu hỏi này về mặt soạn thảo thì không khác gì so với dạng câu hỏi Tuần tự (Kéo thả) chỉ khác nhau ở phần hiển thị sau khi đóng gói.