Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Nhóm các chức năng

Trang đầu: chứa các chức năng nổi bật trong quá trình soạn thảo tài liệu.

Image

Chèn: Avina hỗ trợ thêm tất cả các đối tượng như: đa phương tiện, hình vẽ, biểu tượng, nhập từ PowerPoint, Khung văn bản, Hình ảnh, Biểu đồ, bản đồ tư duy, bảng biểu.

Image

Thiết kế:  thêm chủ đề, bố cục, màu sắc, font chữ, màu nền.

Image

Hiệu ứng: Thiết lập thời gian và kiểu hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trên trang tài liệu

Image

Chuyển trang : Thiết lập thời gian và kiểu hiệu ứng chuyển động cho trang tài liệu:

Image

Xem : Thiết lập được các chức năng: Xem, hiển thị, Thu/Phóng, xuất bản

Image

Câu hỏi: Hỗ trợ người dùng soạn thảo câu hỏi tương tác

Image

Trợ giúp: Người dùng có thể xem hướng dẫn sử dụng, số điện thoại hỗ trợ, kiểm tra cập nhật, đăng kí bản quyền và các thông tin về phần mềm Avina

Image

Định dạng:  cho phép người dùng định dạng hình vẽ trong bài giảng như: chèn hình vẽ, kiểu hình vẽ, sắp xếp, kích thước.

Image