Tutorials

Thiết lập Kết quả xếp loại

Để thiết lập Kết quả xếp loại cho câu hỏi, ta vào tab Câu hỏi chọn và chọn 

Giao diện Thuộc tính trang kết quả hiển thị, ta sẽ thấy các phần gồm: Phần chính, Điểm số vượt qua, Thời gian giới hạn.

Image

►TẠI PHẦN CHÍNH: sẽ hiển thị danh sách các câu hỏi trong bài giảng. Tại đây ta tiến hành chọn hoặc bỏ chọn những câu hỏi vào nhóm tính kết quả xếp loại. 

►TẠI ĐIỂM VƯỢT QUA: Mặc định phần mềm sẽ thiết lập là 80% số điểm thì vượt qua bài kiểm tra này. Tùy vào mục đích sử dụng mà ta thiết lập cho phù hợp. Số phần trăm càng cao thì điểm vượt qua bài kiểm tra sẽ cao và ngược lại.

►TẠI PHẦN THỜI GIAN GIỚI HẠN: ta tiến hành thiết lập thời gian trả lời cho các câu hỏi hoặc không thiết lập.

Để thiết lập ta chọn vào dòng "Dừng bài kiểm tra sau khi vượt quá thời gian"  

Image

Ta tiến hành nhập thời gian giới hạn để trả lời là bao nhiêu phút.

Lưu ý: thời gian này sẽ tính tất cả các câu hỏi mà ta đã chọn.

- Thời gian bắt đầu: ta tùy chọn là từ trang đầu tiên của bài giảng là từ câu hỏi đầu tiên trong nhóm.

- Định dạng đếm: Ta chọn hiển thị là

  + Đã trôi qua: Thời gian đã làm được bao nhiêu phút.

  + Thời gian còn lại: Thời gian còn lại so với tổng thời gian.