Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn và định dạng đối tượng Hình ảnh (từ tập tin)

1. Chèn hình ảnh: Avina cung cấp chức năng chèn hình ảnh có sẵn từ máy tính vào bài giảng điện tử thông qua tính năng chèn hình ảnh. Tại tap Chèn , chọn Chèn ảnh -> chọn hình muốn chèn -> open

Image

2. Điều chỉnh / định dạng hình ảnh: hình ảnh từ máy tính sau khi chèn vào có thể điều chỉnh một số thuộc tính cơ bản. Tại tab Định dạng chọn chức năng định dạng để điều chỉnh hình ảnh thêm bắt mắt.

- Đường viền ảnh có thể thay đổi về kiểu đường viền như liền hay đứt nét hoặc độ dày của viền

Image

- Phần hiệu ứng ảnh cung cấp 1 số hiệu ứng hấp dẫn cho hình thêm bắt mắt

Image

- Điều chỉnh lại khung hình và kích thước thông qua tính năng crop và kích thước.

Image

 

- Các chức năng điều chỉnh trong chuột phải tương tự các chức năng trên thanh công cụ

Image

 

- Thay đổi hình ảnh: đổi ảnh khác mà vẫn giữ nguyên các định dạng đã cài đặt

- Cài đặt lại hình ảnh giúp reset các định dạng hình ảnh về mặc định.