Tutorials

Làm việc với Ngân hàng trang

 

Ngân hàng trang cho phép quản lý tập hợp nhiều trang trính chiếu. Các trang trong ngân hàng trang có thể được thêm ngẫu nhiên vào bài giảng ngay lúc bài giảng đang chạy. Tính năng này giúp tạo ra các đề thi ngẫu nhiên.

- Để sử dụng tính năng này, ta chọn [Công cụ] => [Ngân hàng trang]

1. Thêm một ngân hàng slide

Để thêm mới một ngân hàng slide, ta chọn tab [Công cụ] => [Ngân hàng trang] => [Tạo ngân hàng slide] => Cửa sổ thêm mới hiển thị, nhập tên cho Ngân hàng slide và nhấn [Lưu] để thêm mới hoặc [Huỷ] để hủy.

2.Quản lý ngân hàng trang

Để quản lý danh sách ngân hàng trang, ta chọn tab [Công cụ] => [Ngân hàng trang] => [Quản lý ngân hàng slide]

Xuất hiện cửa sổ “Quản lý ngân hàng trang”

  • Nhấn vào biểu tượng  để tạo mới ngân hàng trang.
  • Để chỉnh sửa nội dung cho ngân hàng trang, ta nhấn chọn vào tên ngân hàng trang muốn chỉnh sửa => nhấn vào biểu tượng
  • Nhấn biểu tượng  để tạo mới slide bank có nội dung giống với slide bank đang được chọn.
  • Nhấn vào biểu tượng  để sửa tên ngân hàng trang đang được chọn.
  • Nhấn vào biểu tượng  để xoá ngân hàng trang đang được chọn.

3. Soạn thảo nội dung ngân hàng trang

Để soạn thảo nội dung các trang trong ngân hàng, ta thực hiện:

Cửa sổ hiển thị chọn tên Ngân hàng trang muốn chỉnh sửa => [Chỉnh sửa]:

Các thao tác trong ngân hàng trang giống với các thao tác ở chế độ bình thường.

Sau khi soạn thảo xong, nhấn [Ngân hàng trang] => [Đóng chế độ xem ngân hàng trang] để trở về giao diện ban đầu.

 

4. Chèn trang từ ngân hàng trang vào bài giảng

Để chèn một trang từ Ngân hàng trang vào bài giảng, ta thực hiện: [Trang đầu] => [Trang mới] => [Trang ngẫu nhiên]:

Ta được:

Trong lúc soạn thảo, nội dung trang ngẫu nhiên không hiển thị. Để xem nội dung trang ngẫu nhiên, ta thực hiện: [Trang đầu] => [Xem trước]

Ta được: