Tutorials

Thước, đường lưới, đường gióng, đường gióng thông minh

Đường lưới, thước và đường gióng: giúp cho người dùng có thể căn chỉnh đối tượng dễ dàng trong trang.

Người dùng chọn tab [Xem] => tick vào các checkbox thước, đường lưới và đường gióng, trên trang bài giảng sẽ hiển thị các đối tượng tương ứng.

Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh lưới và đường gióng trên trang của mình. Người dùng nháy chuột phải vào trang bài giảng => chọn [Lưới và đường gióng].

Giao diện được hiển thị như sau:

Chức năng [Bám theo] gồm 2 checkbox:

[Bám theo lưới]: khi tick chọn chức năng này, Avina sẽ tự động đi theo lưới gần nhất khi di chuyển đối tượng.

[Bám theo các đối tượng khác]: Avina tự động đi theo khung viền đối tượng gần nhất.

Chức năng [Cài đặt lưới]: Để hiển thị lưới, người dùng tick chọn vào chức năng hiển thị lưới và chọn khoảng cách của lưới.

Chức năng [Cài đặt đường gióng] gồm 2 checkbox: Chức năng này hỗ trợ hiển thị đường gióng và đường gióng thông minh, người dùng có thể tick chọn vào ô checkbox trước mỗi chức năng để áp dụng vào bài giảng.

Người dùng chọn vào chức năng [Đặt lại] để khôi phục lại các cài đặt ban đầu và chọn vào chức năng [Đồng ý] để lưu lại các thiết lập.

Ngoài ra để tùy chọn nhanh lưới và đường gióng, người dùng nháy chuột phải vào trang bài giảng => rê chuột vào chức năng [Lưới và đường gióng], phần mềm sẽ hiển thị các tùy chọn nhanh như hình sau: