Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Xuất bản dữ liệu ra HTML

Để xuất bản dữ liệu. Người dùng bấm vào Tab “Trang đầu” sau đó chọn đến chức năng “Xuất bản”.

Image

Hoặc người dùng có thể bấm vào tab “Xem” sau đó chọn đến chức năng “Xuất bản”.

Image

Người dùng bấm vào chức năng “Xuất bản”, cửa sổ xuất bản xuất hiện.  Tại đây, người dùng có thể xuất bản dưới dạng: Web, LMS hoặc CD.

Bấm chọn vào chức năng xuất bản dưới dạng Web. Giao diện xuất hiện như sau:

Image

Tại vùng nhập nội dung cho “Tiêu đề” người dùng có thể bấm vào nút “” để nhập thông tin nội dung mô tả chi tiết cho tiêu đề. Sau khi nhập hết các nội dung trong cửa sổ “Thông tin xuất bản” người dùng bấm nút “Đồng ý” để lưu lại nội dung đã thiết lập.

Image

Tiếp theo, người dùng bấm vào khung “Mô tả” để nhập nội dung mô tả tại cửa sổ xuất bản. Sau đó, chọn đến chức năng “Thư mục” để chọn nợi lưu trữ sau khi dữ liệu được xuất. Người dùng cũng có thể bấm vào thuộc tính “Trình phát Avina” để thiết lập lại giao diện trình phát.

Sau khi đã nhập xong các thông tin. Người dùng bấm chọn chức năng “Xuất bản” dữ liệu sẽ được xuất thành công và có dạng thư mục như hình. Người dùng bấm chọn file index.html và mở bằng các trình duyệt phổ biến như: Firefox, Cốc Cốc, Chrome, …để xem nội dung bài giảng sau khi xuất bản.

Image

Để xuất bản dữ liệu dưới dạng LMS. Người dùng bấm chọn vào chức năng “LMS”. Giao diện xuất hiện như sau:

Image

Tại đây, người dùng nhập thông tin “Tiêu đề”, “Mô tả” và bấm chọn “Thư mục” để chọn vị trí lưu giống như xuất bản dưới dạng Web. Tuy nhiên, khi xuất bản dưới dạng LMS người dùng lưu ý như sau:

Tại mục chức năng “Tùy chọn đầu ra” người dùng có thể bấm vào combobox để lựa chọn các chuẩn đầu ra như: “SCORM 1.2”, “SCORM 2004”, “Tin Can API”. Ngoài ra, người dùng bấm vào chức năng “BÁO CÁO VÀ THEO DÕI” cửa sổ “Tùy chọn báo cáo và theo dõi” xuất hiện.

Image

Tại đây, người dùng nhập thông tin để đưa lên hệ thống LMS và bấm nút “ĐỒNG Ý” để lưu lại. Sau khi nhập xong nội dung. Người dùng bấm nút “XUẤT BẢN” để xuất dữ liệu sang LMS dưới dạng thư mục dạng .rar để người dùng đưa lên các hệ thống học tập theo chuẩn Elearning.

Bấm chọn vào chức năng xuất bản dưới dạng CD. Giao diện xuất hiện như sau:

Image

Cũng tương tự như chức năng xuất bản dưới dạng WebLMS. Người dùng nhập thông tin tiêu đề, thông tin mô tả và chọn nơi lưu trữ. Sau đó, bấm nút “XUẤT BẢN” dữ liệu sẽ được xuất thành công và có dạng thư mục như hình. Người dùng bấm chọn file index.html và mở bằng các trình duyệt phổ biến như: Firefox, Cốc Cốc, Chrome, …để xem nội dung bài giảng sau khi xuất bản.

Image