Tutorials

Xuất bản dữ liệu ra HTML

Tại tab [Trang đầu] => chọn [Xuất bản]

Có 3 hình thức xuất bản slide: Web, LMS, CD

  • Khi người dùng chọn xuất bản dưới dạng Web/ CD, hiển thị giao diện: 

Image

  • Chèn tiêu đề tại textbox [Tiêu đề]
  • Chèn mô tả tại [Mô tả]
  • Nhập tên Thư mục cần xuất bản hoặc click chọn  Imageđể chọn đường dẫn để lưu nội dung cần xuất bản => Click chọn [Xuất bản]
  • Khi người dùng xuất bản dưới dạng LMS, hiển thị giao diện:

Image

  • Tương tự như ở xuất bản dưới dạng Web, người dùng có thể chèn [Tiêu đề], [Mô tả], chọn đường dẫn xuất tại [Thư mục]
  • Chọn hình thức xuất SCORM tại combobox [LMS] bao gồm: SCORM 1.2, SCORM 2004, Tin Can API. Sau khi chọn lựa xong các hình thức xuất => click chọn [BÁO CÁO VÀ THEO DÕI]

Image

  • Xuất bản dạng CD cũng tương tự như dạng web

Image

 

Chú ý:

Riêng đối với hình thức xuất dưới dạng SCORM 2004 thì có thêm các phiên bản [Edition] cho người dùng lựa chọn bao gồm: phiên bản 2nd Edition, phiên bản 3rd Edition, phiên bản 4th Edition.