Tutorials

Làm việc với [CHUYỂN TRANG]

Nếu như animation là hiệu ứng dành cho các đối tượng nằm trên trang thì transition là hiệu ứng dành cho trang.

Hình . Vị trí CHUYỂN TRANG trên thanh công cụ

Người dùng có thể add hiệu ứng transition cho trang bằng cách:

  •       Chọn trang
  •       Tại tab [CHUYỂN TRANG] chọn hiệu ứng chuyển trang mong muốn.
  •      Thay đổi hướng di chuyển/hiển thị của transiton tại .
  •      
  •      Thay đổi thời gian hiển thị transition tại chức năng

Người dùng có thể áp dụng transition đang lựa chọn cho tất cả các trang bằng cách click vào chức năng