Tutorials

Chèn ký hiệu vào văn bản

Để chèn ký hiệu vào đoạn văn bản, bạn đặt con trỏ vào vị trí muốn chèn ký hiệu.

Sau đó, tại tab [Chèn] => [Ký hiệu].

Image

 

- Hộp thoại [Ký hiệu] xuất hiện, phần Phông, lựa chọn loại font chữ mà bạn muốn.

* Lưu ý: Mỗi loại font sẽ có ký hiệu và cách hiển thị ký hiệu riêng khác nhau. Bạn cần xem các font và lựa chọn ký hiệu bạn muốn dùng.

Image

(1): Lựa chọn phông ký hiệu

(2): Ấn vào ký tự muốn chèn

Sau đó nhấn nút [Chèn].

- Ký hiệu sẽ được chèn vào vị trí mà bạn đang đặt con trỏ chuột trong đoạn văn bản.

Image